Ministerstvo zrušilo výzvu na dotácie z OP ŽP
01.03.2011 7:28:05
 
Ministerstvo životného prostredia rozhodlo o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPŽP, Operačné ciele "Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu" a "Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov". Uskutočnilo sa tak necelý mesiac po vyhlásení výzvy.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, v súlade s ustanoveniami par. 13, ods. (7) zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle ods. 24 a 25 kapitoly 4.2.2 platného Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 verzia 4.4, rozhodlo o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačné ciele 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, kód výzvy OPŽP-PO4-11-1.
Rozhodnutie o zrušení predmetnej výzvy vyplýva podľa MŽP SR z úpravy oprávnenosti aktivít realizácie projektu.

Podľa informácií Odpady-Portal.sk by nová výzva na Operačné ciele 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov mala byť znovu vyhlásená v najbližších dňoch.

Autor : MŽP SR | www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk